ข่าวและกิจกรรม

ภาพข่าวและกิจกรรมของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหินปูน ที่ได้ปฏิบัติร่วมกันในปีการศึกษา 2566