โรงเรียนบ้านคลองหินปูนมี การเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนา

 • เป็นโรงเรียนนำร่องโครงการนิเทศ 100 เปอร์เซ็นต์
 • เป็นโครงการในโรงเรียนสีขาว
 • เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปปี 2540 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา  และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 • เป็นโรงเรียนในโครงการเกษตรธรรมชาติ
 • เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการบ้านน่าอยู่ เมืองน่าอยู่
 • เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ปี 2544
 • เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 • เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
 • เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลปี 2556
 • โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน ปี 2559
 • โรงเรียนมีผลการประเมินความสามรถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ( Readding Test : RT )
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และผลการทดสอบจำแนก ตามความสามารถ 2 สมรรถนะ อยู่ในระดับ “ดีมาก” ในปีการศึกษา 2561
 • โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับเขตพื้นที่  ในปีการศึกษา 2561
 • โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการ      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง” ในปี 2561
 • โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

“บ้านวิทยาศาสตร์น้อย”  ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี