การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

ประจำปีงบประมาณ 2565

  • ข้อมูลพื้นฐาน

o1 : โครงสร้าง

o2 : ข้อมูลผู้บริหาร

o3 : อำนาจหน้าที่

o4 : แผนยุทธศาสตร์

o5 : ข้อมูลการติดต่อ

o6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

o8 : Q & A

o9 : Social Network

 

  • การบริหารงาน

o10 : แผนดำเนินงานประจำปี

o11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

o12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17 : E-Service

 

  • การบริหารเงินงบประมาณ

o18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

o22 : ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

o23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

o24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 

  • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

  • การส่งเสริมความโปร่งใส

o29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

  • การป้องกันการทุจริต

o34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

o35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

o36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

o38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

o39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

  • มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

o42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน