ข้อมูลบุคลากร

# ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
นางโกสุม  ศรีคัทธะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน  (หัวหน้างานบุคคลากร) กศ.ม บริหารการศึกษา
ดร.มณเทียรทอง  กุลวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานบริหารทั่วไป ) ปร.ด PhD.

Doctor of philosophy in Management

นางเพ็ญพรรณ เดชสุภา ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานวิชาการ) ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นางศิริรัศมิ์ดา สายสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานการเงิน) กศ.บ.การประถมศึกษา
นางสาวธีรา ชุณสนิท ครูชำนาญการพิเศษ วท.ม.วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา
นางปณิตา เชิดชู ครูชำนาญการ ค.บ.ประถมศึกษา
นางสาวดารัณ เจริญสุข ครู ค.บ.สังคมศึกษา
นางสาวชนากานต์ เข็มช่อ ครู ค.บ.วิทยาศาสตร์
ว่าที่ร.ต.หญิงพิมพ์ประกาย งามจั่นศรี ครู ค.บ.คณิตศาสตร์
นางสาวผกากรอง ศรีอริยานนท์ ครูผู้ช่วย ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
นางสาววนิดา  โพธิ์น้อย ครูผู้ช่วย ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
นางสาวนันทณัฏฐ์ โกสิลารัตน์ ครูธุรการ บธ.บ.คอมพิวเตอร์
นายบุญเตียน ทาปลัด นักการภารโรง ป.ว.ส.การจัดการทั่วไป