ข้อมูลบุคลากร

 

# ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
นางโกสุม  ศรีคัทธะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน  (หัวหน้างานบุคคลากร) กศ.ม บริหารการศึกษา
ดร.มณเทียรทอง  กุลวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานบริหารทั่วไป ) ปร.ด PhD.

Doctor of philosophy in Management

นางเพ็ญพรรณ เดชสุภา ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานวิชาการ ) ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นางศิริรัศมิ์ดา สายสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานการเงิน ) กศ.บ.การประถมศึกษา
นางสาวธีรา ชุณสนิท ครูชำนาญการพิเศษ วท.ม.วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา
นางสาวดารัณ เจริญสุข ครูผู้ช่วย ค.บ.สังคมศึกษา
นางสาวชนากานต์ เข็มช่อ ครูผู้ช่วย ค.บ.วิทยาศาสตร์
ว่าที่ร.ต.หญิงพิมพ์ประกาย งามจั่นศรี ครูผู้ช่วย ค.บ.คณิตศาสตร์
นางกัญหา คงสุข พนักงานราชการ ค.บ.การบัญชี
นางเมทินี สันทรีย์ ครูผู้ทรงคุณ ค.บ.การประถมศึกษา
นางสาวนันทณัฏฐ์ โกสิลารัตน์ ครูธุรการ บธ.บ.คอมพิวเตอร์

 

นางปริตา เชิดชู ครูชำนาญการ ค.บ.ประถมศึกษา
นายบุญเตียน ทาปลัด นักการภารโรง ป.ว.ส.การจัดการทั่วไป