02 ข้อมูลผู้บริหาร

         

ชื่อ                                นางโกสุม  ศรีคัทธะนาม
ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา          กศ.ม.บริหารการศึกษา