24 สิงหาคม 2565 : การติดตาม ตรวจสอบ ประมินผล และนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565