ภาพกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565

 • 24 สิงหาคม 2565 : การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • 22 สิงหาคม 2565 : Science and Math Camp 
 • 11 สิงหาคม 2565 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565
 • 12 กรกฎาคม 2565 : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2565
 • 1 กรกฎาคม 2565 : การรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • 30 มิถุนายน 2565 : กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565
 • 28 มิถุนายน 2565 : การเข้าร่วมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “คนเอาถ่าน”
 • 27 มิถุนายน 2565 : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมองค์ความรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 • 27 มิถุนายน 2565 : การรับทุนการศึกษา ในโครงการพาน้องกลับมาเรียน
 • 24 มิถุนายน 2565 : การอบรมโครงการเยาวชนคนคลองหินปูน ลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
 • 23 มิถุนายน 2565 : วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีพุทธศักราช 2565
 • 17 มิถุนายน 2565 : รับมอบสิ่งของ อาหารแห้ง และผลไม้ จากวัดคลองหินปูน
 • 16 มิถุนายน 2565 : การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565
 • 16 มิถุนายน 2565 : พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
 • 9 มิถุนายน 2565 : การฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • 6 มิถุนายน 2565 : การตรวจสุขภาพฟัน
 • 6 มิถุนายน 2565 : การปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต
 • 2 มิถุนายน 2565 : การฉีดพ่นยุงลาย
 • 26 พฤษภาคม 2565 : การตรวจรื้อถอนอาคาร
 • 23 พฤษภาคม 2565 : รับมอบชุดนักเรียนและรองเท้า จากร้านข้าวต้มเจ๊ผึ้ง โต้รุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
 • 20 พฤษภาคม 2565 : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • 17 พฤษภาคม 2565 : การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • 17 พฤษภาคม 2565 : การประกวดหมู่บ้านร่มเย็น (หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง)