พันธกิจ

 1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
 2. ปลูกฝังกิริยามารยาทที่ดีงาม มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่
 3. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญตามสภาพจริง และตามศักยภาพของนักเรียน แต่ละคน
 4. จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะด้านภาษาไทย(อ่านคล่องเขียนคล่อง) และคณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว)
 5. จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
 6. ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
 7. จัดการเรียนรู้ตามความสนใจของนักเรียน และวิธีการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

 

เป้าประสงค์ (Goal)

 1. นักเรียนมีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
 2. นักเรียนมีกิริยามารยาทที่ดีงาม อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่
 3. นักเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพที่แท้จริง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ          ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามศักยภาพ
 4. นักเรียนมีทักษะด้านภาษาไทย(อ่านคล่อง เขียนคล่อง) และคณิตศาสตร์(คิดเลขเร็ว)
 5. นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
 6. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
 7. นักเรียนมีประสบการณ์ชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข