ปรัชญา

  • มีวินัย              ใฝ่หาความรู้
  • เชิดชูคุณธรรม      นำสู่การพัฒนา 

วิสัยทัศน์ (vision)

  • โรงเรียนเป็นสถานศึกษา  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  • เป็นที่ยอมรับของชุมชน  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม