นโยบาย

  1. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพทุกระดับให้ได้รับมาตรฐาน
  2. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  3. ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง
  4. ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นและเกษตรทฤษฎีใหม่
  5. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารอย่างแท้จริง
  6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนและสิ่งแวดล้อม
  7. จัดหาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
  8. พัฒนาการเรียนการสอนและสื่อ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง
  9. เร่งรัดพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน